Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
22.08.2016 Autors: LNB

Mācītājs Voldemārs Zveja
“UZTICĒŠANĀS SLIMĪBĀS”
(nobeigums)

Mums jāmācās no Jēzus!
Viņš mums ir atstājis priekšzīmi. To apliecina evaņģēlists Matejs: „Un viņu acis atvērās, un Jēzus tiem piekodināja, sacīdams: „Pielūkojiet, ka neviens to nedabū zināt.” (Mat.9:30). Šie vārdi liecina, ka, pārejas periodā no vecās derības laika uz jaunās derības laiku, bija vēl ļoti lielas neskaidrības. Novārdzinātie, kuriem bija par katru grēku un pārkāpumu jāpienes neskaitāmi upuri, dzirdot Jēzus mācību un Viņa cīņu ar rakstu mācītājiem, nonāca apmulsumā. Ja Jēzus nebūtu par šīm avīm iežēlojies, viņi būtu nonākuši pilnīgā izmisumā, jo vecās derības garīgie gani un vadoņi tautai uzkrāva tādas nastas, ko ne viņu tēvi, ne arī paši nespēja nest. 
Tas attiecas arī uz mūsdienu kristīgumu. Daudzas baznīcas un denominācijas tautai ir izgudrojušas visādus likumus par svētiem ūdeņiem, ikonām, celibātu, gavēņu laikiem, kuri Bībelē vispār nav atrodami. Te piepildās Jēzus skarbie vārdi, veltīti farizejiem un rakstu mācītājiem: „Jūs paši neejat iekšā un nelaižat cilvēkus, un aizslēdzat durvis tiem, kuri grib ieiet!”. Šodien daudzi priesteri un mācītāji tā ir sarežģījuši pestīšanas ceļu, par kuriem reiz Jēzus sacījis: „Jūs pildat cilvēku likumus, neievērojot jeb atceļot Dieva likumus!” 
Viens ļoti aizkustinošs gadījums ir aprakstīts Lūkas evaņģēlijā. „Un pēc tam Viņš gāja uz pilsētu vārdā Naine, un Viņa māceklis un daudz ļaužu gāja Viņam līdzi. Bet, kad Viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls, un tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un, to redzējis, Tas Kungs par to iežēlojās un tai sacīja: „Neraudi!” Un piegājis Viņš aizskāra zārku, un nesēji apstājās, un Viņš sacīja: „Jaunekli, Es tev saku: celies augšā!” Un mironis cēlās sēdus un sāka runāt, un Viņš to atdeva viņa mātei.” (Lūk.7:11-15). Bēdu nospiestai mātei Jēzus saka: „Neraudi!” Visās šajās epizodēs parādās Jēzus bezgalīgā žēlsirdība un iežēlošanās par grēcīgā cilvēka vajadzībām.
 Bet ir arī kāda skumīga nots Jēzus dziedināšanas vēsturē. Viņš bija izdziedinājis desmit spitālīgos, bet pateikties atnāca tikai viens un tas pats samarietis, ar kuriem jūdi nedraudzējās. Tad Jēzus šim izdziedinātajam samarietim jautā: „Bet kur tad ir tie deviņi, vai tad Es neesmu izdziedinājis desmit?” Ar pateicību kristieši arī mūsu dienās bieži ir nevērīgi un ātri aizmirst to, ko Jēzus ir darījis. 
Ja runājam par mūsu laikmeta slimībām, tad nonākam pie ļoti negatīvas atziņas. Visa pasaule šodien ir aizrāvusies ar dziedināšanas invāziju, liekot pirmajā vietā miesas dziedināšanu, atstājot  novārtā dvēseles pestīšanu. Cilvēki stāv rindā, lai saņemtu dziedināšanu. Viņi tiek gāzti atmuguriski, nemaz nejautājot, kā ir ar grēku piedošanu un pestīšanu. Tā ir visklajākā ļaužu pūļa apmuļķošana, kāda nav notikusi ne Jēzus dzīves laikā, nedz arī pirmās draudzes, apustuļu laikā - dziedināšana par katru cenu! Jēzus to skaidri pasacīja savā zemes dzīves laikā: „Ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli, bet pazaudē savu dvēseli!” 
Kāda tad būtu Bībelē pamatotā rīcība attiecībā uz slimībām? Jēzus brālis Jēkabs rakstījis: „Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā. Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdziet cits citam savus grēkus, un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jk.5:14-16). 
Savā ilgajā garīgajā  praksē es pazīstu gaužam maz tādus Dieva kalpus, kuri šo metodi praktizē. Iemesli tam ir ticības trūkums un visu slimību novelšana uz ārsta pleciem. Bet ir daudzas slimības, īpaši dvēselīgās, par kurām laicīgi ārsti vispār neko nesajēdz, tās ir jārisina garīgā ceļā Dieva kalpiem. Tādas slimības kā epilepsija, šizofrēnija, depresija nepakļaujas medicīniskai ārstēšanai. Jo tām pamatā ir dēmoniska ļauno garu iedarbība un tur var palīdzēt tikai ar garīgām metodēm, un tas jādara Dieva kalpiem, kā to Jēzus ir pavēlējis un atstājis priekšzīmi. 
Domāju, ka slimības cilvēces vēsturē liecina par to, ka tās ir visizplatītākās un iedarbīgākās Dieva piemeklēšanas ieroču arsenālā! Varam lasīt par beigu laiku uzrakstītās biedinošās lietas, kuras cilvēci gaida vistuvākā nākotnē. Visur tiek minēti draudi ar fizisku cilvēka aizkaršanu, ja tie neatgriezīsies! Bībelē mēs lasām, ka visi lielie cilvēces piemeklējumi tieši tiks vērsti caur cilvēka fiziskām kaitēm un slimībām. Par to runā Atklāsmes grāmatā un arī pravieša Caharijas grāmatā: „Lūk, kāda būs smagā pārmācība, ko Tas Kungs liks sajust visām tautām, kas būs cīnījušās pret Jeruzalemi: viņu miesas satrūdēs, kamēr viņi paši vēl stāvēs uz kājām, viņu acis sāks trūdēt savos dobumos, un viņu mēle satrūdēs viņu mutē.” (Cah.14:12). 
Ļoti biedinoši vārdi, attiecināmi uz tuvo nākotni, uzrakstīti Atklāsmes grāmatā: „Piektais izlēja savu kausu pār zvēra troni; tad viņa valstība tapa tumša, un tie aiz sāpēm sakoda savas mēles, un tie zaimoja Dievu debesīs, savu sāpju un augoņu dēļ, bet neatgriezās no saviem darbiem.” (Atkl.16:10-11). Te redzams cik cietas un ļaunas var būt grēcīgo cilvēku sirdis! Arī šodien es zinu cilvēkus, kuri guļot nāves gultā nesauc uz Jēzus žēlastību un pestīšanu, bet savu drausmīgo sāpju dēļ nolād Dievu! 
Par pēdīgo Dieva pārmācības metodi uzrakstījis Dāvids: „Lai nu viņš pārmet to Tam Kungam, lai Tas viņu izglābj, lai izraujas no bēdām, jo Tam jau uz viņu labs prāts.” (Ps.22:9). Kad Dievs citādi cilvēku nevar savaldīt uz pareizā ceļa, tad pielieto šo metodi.
Mīļais lasītāj, ja tu vēl savā dzīvē neesi savās sāpēs un slimībās griezies pie Jēzus un Viņu personīgi nemaz nepazīsti, tad mans lūgums un ieteikums ir - griezies pazemīgi Viņa priekšā un lūdz, lai Viņš visupirms izdziedina no garīgās bojā ejas, un tikai tad nes Viņa priekšā savas fiziskās kaites! Mēģini savos piemeklējuma brīžos saskatīt pareizo slimības iemeslu un izprast, ko Dievs tev grib pasacīt. 
Lai šis necilais rakstiņš arī tavā dzīvē ienes kādu skaidrību un dotu tev īstā vietā un laikā padomu! Gribu nobeigt ar ap. Pāvila vārdiem: „Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.” (2.Tim.3:16-17). 
Nobeigumā pamācoša dziesmiņa: 
Stāsti savas dvēseles sāpes, 
Dievam vienam vienīgam.
Grēka nemieru un slāpes, 
Remdēt spējas tikai Tam.
Rādi Kristum grēka rētas, 
Viņš tās visas dziedinās.
Mieru tavai sirdij iedos, 
mūžam tevi neatstās.
 
Un ja noziegums tavs būtu, 
Melnāks nekā melna nakts,
Mīlestības dziļā dzelmē, 
Grēka nopelns tavs taps rakts.
Stāsti savas dvēsles sāpes, 
Kristum - īstam Glābējam,
Un tu katru dienu tuvāk 
kļūsi laimes kalngalam. Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.