Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
21.09.2015 Autors: LNB

Starptautiskā apaļā galda diskusija „Neatkarība rīcībā. Domāšana bez barjerām. Iekļaušana kā kultūra.” 
Maskava, 2015.gada 29.septembris
 
Organizētāji:
BALTAIS SPIEĶIS, NVO (Jekaterinburga, Krievija), Krievijas valsts sociālā universitāte (Maskava, Krievija), ar Rozas Luksemburgas Fonda Maskavas Reģionālā biroja atbalstu.
 
Galvenais temats apaļā galda diskusijā būs ANO Konvencijas īstenošanas process par personu ar invaliditāti tiesībām un Pirmā Pasaules Kongresa Personām ar invaliditāti organizēšanu, kas notiks Jekaterinburgā (Krievijā) 2017.gada septembrī.
 
Ziņojumus un prezentācijas sniegs lektori no Francijas, Norvēģijas, Latvijas, Vācijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Krievijas, kas būs veltīti pašreizējās tendences izstrādē un īstenošanā integrācijas iekļaušanu dažādās sabiedriskās dzīves jomās, palielināt sociālo aktivitāti un mobilitāti cilvēkiem ar invaliditāti, tāpat arī cilvēku ar invaliditāti lomu īstenojot ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām reģionālā līmenī Krievija un ārvalstīs.
 
Unikāla iespēja viena apaļā galda ietvaros ņemt līdzdalību ziņojumu apspriešanā Viceprezidenta asociācijas Valentīns Haüy (Francija) un Darba ministrijas un Sociālās politikas Krievijas pārstāvis, sabiedrisko organizāciju vadītāji, speciālisti no augstākās iekļaujošās un speciālās izglītības, pārstāvji no dažādām kultūras un mākslas sfērām no dažādiem Krievijas un Eiropas reģioniem.
 
Apaļā galda tematika tiks vērsta uz šādām problēmām:
1. Autonomija darbībā. 
Cilvēka ar invaliditāti loma pirmā Pasaules kongresa sagatavošanā, kas notiks Jekaterinburgā 2017.gadā. Pieredze no iepriekšējiem kongresiem un aktuālā situācija.
2. Domāšana bez barjerām (ierobežojumiem).
No pieejamības līdz vienlīdzībai: attīstība un efektīva pieejamās vides izmantošana. Vienlīdzība un kompetence iekļaujošos projektos.
3. Iekļaušana kā kultūra.
Sociālās kultūras adaptācija un citi sociālās iekļaušanas aspekti.
 
Pie apaļā galda ir aicināti piedalīties pārstāvji no dažādām sociālajām grupām – izglītības speciālisti, kultūras centru darbinieki, studenti, brīvprātīgās organizācijas, sociālie darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, pārstāvji no valsts iestādēm.
Aicinām mēdiju pārstāvjus apmeklēt šo pasākumu!
Apaļais galds „ Neatkarība rīcībā. Domāšana bez barjerām. Iekļaušana kā kultūra.” norisināsies Maskavā 2015.gada 29.septembrī, sākums 10:00. Pēc adreses: Vilhelma Pika iela 4/1 (Krievijas valsts sociālā universitāte).
 
Piereģistrēties un uzdod jautājumus iespējams pa telefonu vai e-pastu:
+7 (916) 3304860
majestic87@mail.ru

=========

Международный круглый стол
«Автономность в действиях. Безбарьерность в сознании. Инклюзия как культура»
29 сентября 2015 года, Москва

Организаторы:
АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»,
ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», при поддержке Филиала фонда Розы Люксембург в РФ.
 
Основной темой круглого стола, который пройдёт 29 сентября 2015 г. в РГСУ, станет реализация положений Конвенции ООН о правах инвалидов в России и процесс организации Первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья в Екатеринбурге в 2017 году.
Доклады спикеров из Франции, Норвегии, Латвии, Германии, Белоруссии, Казахстана и России будут посвящены актуальным тенденциям развития инклюзии и внедрению инклюзии в различные сферы общественной жизни, повышению социальной активности и мобильности людей с физическими ограничениями, а также роли людей с инвалидностью в имплементации положений Конвенции ООН о правах инвалидов на региональном уровне в России и за рубежом.
Уникальная возможность в рамках одного круглого стола принять участие в обсуждении докладов вице-президента ассоциации Валентина Гаюи (Франция) и представителя министерства труда и социальной политики РФ, руководителей общественных организаций, специалистов в области высшего инклюзивного и специального образования, представителей различных сфер культуры и искусства из различных регионов России и Европы. 
 
Тематика круглого стола сосредоточена на следующих проблемах: 
1. Автономность в действиях.
Роль людей с инвалидностью в подготовке первого Всемирного конгресса в Екатеринбурге в 2017 году. Опыт предыдущих конгрессов и актуальная ситуация.
2. Безбарьерность в сознании.
От доступности к равенству: создание и эффективное использование доступной среды. Равенство и компетентность в инклюзивных проектах. 
1. Инклюзия как культура.
Социокультурная адаптация и другие аспекты социальной инклюзии.
К участию в круглом столе приглашены представители различных социальных групп – специалисты сферы образования, сотрудники культурных центров, студенты, волонтёрские организации, социальные работники, представители общественных организаций, представители органов власти. 
Приглашаем представителей СМИ.
Круглый стол «Автономность в действиях. Безбарьерность в сознании. Инклюзия как культура» пройдёт в Москве, 29 сентября 2015 года, начало в 10:00. По адресу: улица Вильгельма Пика, дом 4, стр. 1 (РГСУ).
 
Зарегистрироваться и задать вопросы можно по телефону или e-mail:
+7 (916) 3304860
majestic87@mail.ru
Евгения Малышко

International round table discussion
“Autonomy in Actions. Barrier-Free Thinking. Inclusion as Culture”
Moscow, 29 September, 2015
 
Organizers:
WHITE CANE, NGO (Yekaterinburg, Russia),
Russian State Social University (Moscow, Russia), with the support of Moscow Regional bureau of Rosa Luxemburg Foundation.
 
The main subject for the round table discussion will be the process of implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the process of organization of the First World Congress of Persons with Disability that is taking place in Yekaterinburg (Russia) in September 2017.
Reports and presentations of speakers from France, Norway, Latvia, Germany, Belorussia, Kazakhstan and Russia will be devoted to the latest trends in the development of inclusive environment, the process of introduction of inclusion into different spheres of public space, raising of social activity and mobility of people with special needs, and the role of people with special needs in the process of implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities at the regional level in Russia and other countries.
It is a unique conference that will give all its participants an opportunity to discuss reports made by the vice-president of the Association Valentin Haüy and a representative of the Ministry of Labor and Social Policy of Russia. There also will be reports prepared by CEOs of non-governmental organizations, specialists in inclusive higher education, representatives of the art society from different regions of Russia and Europe.
 
The subjects of the round table discussion can be divided into three main sections: 
2. Autonomy in Actions
The role of people with special needs in the process of organization of the First World Congress of Persons with Disability in Yekaterinburg. Experience of the previous National Congresses and the current situation.
3. Barrier-Free Thinking
From accessibility to equality: development and efficient using of accessible environment. Equality and competence in inclusive projects. 
1. Inclusion as Culture
Social and cultural adaptation, and other aspects of social inclusion.
Target audience of the round table discussion consists of people with special needs, social workers, specialists in education and cultural sphere, students and volunteers, representatives of NGOs, artistic intelligentsia, representatives of the authorities. 
We are kindly inviting representatives of the mass media to visit this event!
The International round table discussion “Autonomy in Actions. Barrier-Free Thinking. Inclusion as Culture” is taking place on 29 September 2015 in the Russian State Social University (4/1, Vilgelma Pika Str., Moscow). The event starts at 10 am.
 
You can register for the discussion or ask further questions by phone or e-mail:
+7 (916) 3304860
majestic87@mail.ruFacebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.