Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
19.10.2010 Autors: LNB

Ir pagājis gads, kopš tikāmies tik kuplā skaitā un kopš iepazīstinājām jūs ar mūsu padarītajiem darbiem. Arī šogad vēlamies jums pastāstīt kā pagājis šis darba gads.

PĀRSKATS PAR LIEPĀJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS DARBU NO 2009.GADA 16.OKTOBRA LĪDZ 2010.GADA 15.OKTOBRIM.

Šobrīd Liepājas Neredzīgo biedrībā ir 454 biedri. Laikā no pagājušā gada oktobra līdz šī gada rudenim biedrībā ir iestājušies 17 biedri, bet dažādu dzīves apstākļu dēļ par 18 biedriem samazinājies. Kā jau minējām iepriekšējos gados, mūsu biedru vidū ir ne tikai cilvēki ar redzes traucējumiem, bet arī ar cita veida invaliditāti. Mums ir prieks, ka viņi ir kļuvuši par mūsu biedriem un mēs viņus varam saukt par savējiem.

Mūsu darbības virzieni ir saglabājušies iepriekšējie:
Redzes un cita veida cilvēku ar invaliditāti sociālā rehabilitācija;
Pilnveidojam sadarbību ar pašvaldības un valsts iestādēm, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām pilsoniskas sabiedrības veidošanā.
    Turpinās aktīvs darba pie vides pieejamības veidošanas un universālā dizaina principu popularizēšanas un iedzīvināšanas ne tikai Liepājā, bet nu jau arī visā Latvijā. Jo mums ir svarīgi veicināt vienādu iespēju pēc iespējas brīvāk pārvietoties un saņemt informāciju un pakalpojumus visiem cilvēkiem.

Mums ir mūsu darba ilggadējie atbalstītāji un sadarbības partneri, kuriem sakām lielu paldies!!!
Liepājas pilsētas Domei, Liepājas Sociālajam dienestam, Aizputes un Kudīgas novadu domei, kā arī Kuldīgas Sociālajam dienestam, Latvijas Neredzīgo biedrībai, invalīdu un viņu draugu apvienībai „Apeirons”, NVA Liepājas filiālei, SIF un SIA „ Philip Morris Latvia”, Amulis, Elpa, Puķīte, ADS Pagrabs u.c.

Pateicoties ilggadējam atbalstam no Philip Morris Latvija, mēs sakām paldies par izpratni un patiesu vēlmi atbalstīt universālā dizaina iedzīvināšanu Latvijā un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu.
Pateicoties SIF atbalstam kopīgi ir realizēti ļoti labi projekti, kuri ir devuši vērtīgu ieguldījumu cilvēku ar redzes invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā un veicināta viņu iekļaušanās sabiedrībā.  

Sadarbojoties ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Liepājas un Kuldīgas filiāli, Kuldīgas novada sociālo Dienestu un Liepājas pilsētas Domi, izveidojām subsidētās darba vietas trīs sociālajiem rehabilitētājiem. Divas Liepājas Neredzīgo biedrībā un viena darba vieta Kuldīgā. Šajā gadā turpinām mūsu sadarbību un tuvākajā laikā tiks izveidotas piecas subsidētās darba vietas – diviem sociālajiem rehabilitētājiem, frizierim, galdniekam un mazumtirdzniecības pārdevējam – tā būs iespēja mūsu biedriem saņemt bezmaksas friziera pakalpojumus, iemācīties izgatavot dažādus koka izstrādājumus un iespēja pārdot mūsu biedru izgatavotos pinumus, mezglojumus un ādas izstrādājumus.

Sadarbojoties ar Kuldīgas novada sociālo dienestu, Aizputes novadu domi un Liepājas pilsētas Domi esam saņēmuši un turpinām saņemt atbalstu: pakalpojumu un pasākumu pieejamībai Dienas centrā un sociālajā rehabilitācijas centrā „ Dzīves skola”/ biedrības avīzītes “Gaisma tumsā” izdošanai, esam nodrošinājuši transporta pakalpojumu un datoru apmācību vājredzīgām un neredzīgām personām un mūsu invaliditātes sabiedriskie eksperti ir nesavtīgi snieguši konsultācijas un ieteikumus par vides pieejamības uzlabošanu ne tikai Liepājā, bet arī citās Latvijas pašvaldībās.
Kuldīgā un Aizputē var strādāt un aktīvi strādā vietējo organizāciju vadītājas Zigrīdiņa un Gunita. Viņas reaģē uz katra cilvēka individuālajām vajadzībām un meklē iespējas, kā rast risinājumu problēmām sadarbībā ar pašvaldībām.
Ar Liepājas Sociālā dienesta atbalstu, esam nodrošinājuši klūdziņu pinēju un mezglotāju nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti.

Arī šajā gadā turpinām attīstīt un pilnveidot sadarbību ar 11 Lejaskurzemes novadu domēm un Liepājas pilsētu.

2009.gada nogalē mums ir noslēgušies divi lieli projekti.
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas NVO projekts “ Liepājas Neredzīgo biedrība – vienlīdzīgas sabiedrības veidošanas virzītājspēks Liepājā” - saņemtais finansiālais atbalsts mums ļāva nostiprināt organizācijas darbības kapacitāti un piedāvāt tik ļoti nepieciešamo palīdzību cilvēkiem ar redzes vai cita veida invaliditāti, kā arī bagātīgi informēt iestādes, uzņēmumus, pašvaldības un sabiedrību par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un iespējām.

 Projektā “Atpazīt – saskatot, sadzirdot, sataustot. Universālo dizainu ikvienam Latvijā” - apguvām informatīvi izglītojošos materiālus par universālo dizainu un vides pieejamību cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Liepājā sadarbojāmies ar Attīstības pārvaldi, (lai taptu) kā rezultātā tapa Rīcības plāns vides pieejamības nodrošināšanā. Liepājas uzņēmums „Rūķis LM” ir uzsācis reljefo vadlīniju veidojošo ķieģelīšu izgatavošanu, un šobrīd Liepājā izveidotajos velo un gājēju celiņos, mēs varam vērot šo ķieģelīšu praktisko pielietojumu.

Pagājušā gada rudenī ir uzsākts un arī šajā gadā turpinās ESF (Eiropas Sociālā Fonda) projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" , kura īstenotāji sadarbībā ar Labklājības Ministriju ir Latvijas Neredzīgo biedrība un projekts tiek īstenots visā Latvijā. Šī projekta ietvaros mūsu biedrībā tiek nodrošināti ādas apstrādes, klūdziņu pīšanas un mezglošanas pulciņi, datoru, angļu valodas, klavierspēles un sporta nodarbības – Nūjošana, trenažieri, baseins. Šajā mēnesī esam uzsākuši pašaprūpes iemaņu apguves nodarbības, kuru mērķis ir sniegt cilvēkiem ar redzes traucējumiem iemaņas ēdienu gatavošanā, pašapkalpošanā, mājturības un mājamatniecības jomā.
Sadarbībā ar NVA un pašvaldības aģentūru „ Nodarbinātības projekti” īstenojam tā saucamo 100 latnieku programmu un pie mums šobrīd strādā 6 cilvēki. Ir iespējams pieteikties uz asistenta palīdzību – būs cilvēks, kas pavadīs jūs uz veikalu, aptieku vai citu institūciju vai kā citādi jums praktiski palīdzēs.
2009. gada nogalē Liepājas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs „Dzīves skola”, ieguva galveno balvu labo piemēru konkursā cilvēku ar invaliditāti integrācijai ko organizēja Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” sadarbībā ar SIA Comperio, par iespēju cilvēkiem ar invaliditāti atgriezties darba tirgū, iekļauties sabiedrībā, iegūt izglītību un jaunas kvalifikācijas iemaņas. Lielu paldies sakām Daigai Binderei par ieguldījumu balvas saņemšanā.
Ilgstoša un pozitīva sadarbība ir izveidojusies ar Probācijas dienestu Liepājas struktūrvienību un par veiksmīgu darba nodrošināšanu piespiedu darbu izpildes jomā mūsu valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis ir saņēmis pateicības rakstu.
Turpinām nodrošināt prakses vietas studentiem no dažādām izglītības jomām.
Kādi tad ir lielākie padarītie darbi šajā gadā?
Jaunais darba gads iesākās ražīgi un pie mums biedrībā viesojās skolas bērni, lai tuvāk iepazītu mūsu biedrības darbību un uzzinātu vairāk par cilvēkiem ar redzes traucējumiem
Praktiskās un teorētiskās zināšanas par Universālo dizainu esam nostiprinājuši piedaloties Ziemeļministrijas rīkotajos kursos Norvēģijā un Sanktpēterburgā. Tiek sniegtas konsultācijas un praktiski piemēri par vides atbilstību universālā dizaina principiem – uzņēmumiem, firmām, projektētājiem, arhitektiem un citiem interesentiem Jelgavā, Rīgā, Jūrmalā un citās pilsētās. Paldies sakām arī sabiedriskajam ekspertam Andim Dzērvem, par ieguldījumu mūsu līdzcilvēku labā. Ir sniegti mūsu sabiedrisko ekspertu viedokļi veloceliņu izveidē, stacijas laukuma rekonstrukcijas projektam, Raiņa parka, Čakstes laukuma un Pilsētas skvēra labiekārtošanas projektiem.
Papildinājām tehnisko palīglīdzekļu klāstu un par brīvu piedāvājam – atbalsta nūjas, runājošos rokas un galda pulksteņus, šķidruma līmeņa noteicējus.
Šī vasara bija piedzīvojumiem pilna un ESF projekta ietvaros projekta nodarbību vadītājiem un dalībniekiem bija iespējams doties divās ekskursijās uz Poliju un Lietuvu, kur ekskursanti iepazinās ar šo valstu Neredzīgo biedrībām un darbības sfērām. Maijā mūsu biedri un viņu pavadoņi bija ekskursijā uz Vidzemi, kur putnu balsis un dabas smaržas tika izbaudītas Tērvetes dabas parkā un Ceriņu dārzos, bet senatnes elpu varēja izjust Jaunmoku pilī. Vasarā aktīvākie un sportiskākie biedri piedalījās dažādās sporta aktivitātēs. Jūlija sākumā Neredzīgo biedrības Kuldīgas nodaļas rīkotajās sadraudzības sporta spēlēs, savukārt augusta vidū Liepājas neredzīgo sporta kluba „ Ezerkrasts” godam pierādīja sevi Daugavpilī, un mājās atgriezās ar iegūtajām piecām medaļām, no tām 2 zelta.
Šī gada laikā esam paspējuši biedrībā uzņemt dažādus viesus un interesentus ne tikai no Latvijas, bet arī no Anglijas un Šveices. Ar šo viesu atbalstu un palīdzību mums ir iespējams popularizēt savu biedrību, mūsu biedru padarītos darbiņu un piesaistīt dažāda veida palīdzību. Vakar Anglijas pārstāvjiem tika atdoti mūsu biedru darinātie rokdarbi, kas novembrī tiks izpārdoti Londonas gadatirgū.
Šī gada vasarā notika organizācijas vadības pārvēlēšana, kur par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Māris Ceirulis un padome septiņu valdes locekļus sastāvā.
Mūsu nākotnes plāni saistās ar Eiropas Sociālā fonda un SIF projektiem, kā rezultātā būtu iespējams izveidot pieejamu pludmali cilvēkiem ar redzes un cita veida invaliditāti. Šobrīd sagatavošanā ir Lietuvas un Latvijas pārrobežas projekts un aktīvi turpinās darbs pie universālā dizaina iedzīvināšanas.
Atgādinām, ka ikviens ir gaidīts iesaistīties biedrībā īstenotajos pulciņos un nodarbībās, jo tā ir lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas, apgūt jaunas prasmes un nodibināt jaunus kontaktus.
Esam apņēmības pilni turpināt rūpēties par mūsu cilvēku garīgām un laicīgām vajadzībām, meklēt jaunus sadarbības partnerus un atbalstītājus, apzināt jūsu vēlmes un vajadzības, lai piedāvātu visu to, kas ir derīgs un vajadzīgs, lai veicinātu cik vien iespējams neatkarīgu dzīvi un celtu cilvēku vēlmi dzīvot, pastāvēt, cīnīties un uzvarēt.JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.