Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
info@redzigaismu.lv,
liepajas_nb@inbox.lv

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
13.01.2014 Autors: LNB

„BĪBELE - GAISMA, DZĪVĪBA UN DIEVA SPĒKS!”
Liepājas Kristīgās misijas mācītājs Voldemārs Zveja
Sarakstīts 2013. gada jūlijā
 
(1.turpinājums)
Kad Dievs cilvēku uzrunā, tas nepaliek bez iespaida un iedarbības. To skaidri norāda apustulis Jēkabs: „Tāpēc nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseli.” /Jēk.1:21/
Vienīgi Dieva vārds dod patieso gudrību, tāpēc apustulis Pāvils skubina savu garīgo dēlu Timoteju: „Un, ka tu no mazām dienām zini Svētos Rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru, ka tu iegūsti pestīšanu ticībā, kas sakņojas Kristū Jēzū.” /2.Tim.3:15/
Vai esat padomājuši, kāda šodien izskatītos pasaule un sabiedrība, ja mēs dzīvotu un vadītos no Dieva vārda? Kādu iespaidu šis vārds atstātu uz mūsu līdzcilvēkiem, kādu svētību tas dotu cilvēcei? Kur pasaule, lai mācās mīlestību, līdzcietību un žēlsirdību, ja ne no Bībeles! 
Kāds dziesminieks to ietērpis dziesmas vārdos:
Man zināma straume, kas klusībā plūst,
Un svētību pasaulei dod.
Tā spīguļo, laistās, nemūžam tā žūst,
Tā slāpstošo spirdzināt prot.
Ak, dvēsele, steidzies un dzer,
Šī svētīgā straume tev der.
Tas ūdens ir brīvs un varenīgs,
Priekš tevis arī tas plūst.
Dieva vārds ir kā spēcīga straume, kura pārveido cilvēka dzīvi, ja vien cilvēks nonāk šīs straumes tuvumā un iespaidā. 
Jaunajā Derībā ir aprakstīts brīnišķīgs notikums Jēzus dzīvē. Viņa mācekļi bija aizgājuši uz ciemu iegādāties pārtiku, bet Jēzus Samarijā bija apsēdies pie Jēkaba akas atpūsties. Gadījās, ka kāda sieva nāca pie akas smelt ūdeni. Jēzus viņai lūdz padzerties, bet sieva atbildēja, ka aka ir dziļa un neesot smeļamā trauka. Vai esi sapratis un pārliecinājies, cik Dieva vārda aka ir dziļa un nemūžam neizsmeļama? No tās plūst dzīvs ūdens, to Jēzus arī piedāvā samariešu sievai.
Vari pasmelt ūdeni katrā avotā,
Un uz brīdi slāpes mazināt.
Tikai ūdens, smelts no dzīvā avota,
Pilnībā var īsto veldzi dot!
Pildi mani, Kungs, ar dzīvo ūdeni,
Lai nekad vairs slāpes nejūtu!
Un ar dzīvībsmaizi paēdini Tu,
Bagāti pildi manu dvēseli!
Kur šodien cilvēks gan nemeklē sev veldzi, lai apmierinātu slāpes un izsalkumu? Cik gan neskaitāmus “avotus un akas” mums nepiedāvā pasaules „gudrie”. Šie “avoti” ir tā pārpludinājuši cilvēci, ka ir grūti atrast un izvēlēties īsto. Cilvēks spiests atzīt, ka šīs akas un avoti ir cauri un ūdeni netur. Par to runā arī pravietis, ka cilvēki rokot cauras akas, kuras nesatur ūdeni: „Jo Mana tauta ir atļāvusies divkārtēju grēku: tie atstājuši Mani, dzīvā ūdens avotu, un izrakuši sev akas, caurumainas akas, kas nepietur sevī ūdeni.” /Jer.2:13/
Gāju pasaulē pēc baudām,
Tomēr neguvu nekā.
Kaut ar raku daudzas akas,
Tomēr tukšas bija tās.
Avoti, no kuriem dzēru, 
Slāpes dzesēt nespēja,
Kamēr ūdeni, to dzīvo,
Kristus manim iedeva.
Mīļais draugs, vai arī tavā dzīvē ir līdzīgi? Šaubos, ka mūsdienās, mums, kuri sevi saucam par ticīgiem kristiešiem, mājās nebūtu Bībele vai Jaunā Derība? Bet kāpēc cilvēce šodien maldās kā avis tuksnesī? Tāpēc, ka ļoti reti, vai pat nekad, šai Grāmatai nepieskaras, to neatver. 
Ja domājam šodien par latviešu tautas vēsturi, tad prātā nāk kāda dziesma par tiem laikiem, kad mūsu zemē valdīja baroni un muižkungi, bet latviešu tauta gāja smagos klaušu darbos, kad bija vagari, kuri šad tad ar nūju sita pa mugurām, lai ļaudis kustas ātrāk! Tas bija laiks, kad Latvijā sākās garīgā atmoda.
Pēc klaušu darbiem vakarā,
Pie skalu gaismiņas,
Tie lasa Dieva grāmatā,
Birst gaužas asaras.
Nav žēl tiem sviedri sūrajie,
Nedz sāp tiem sitieni,
Tie raud par Jēzus mīlību,
Un tumšo cilvēci.
Mūsu senči nestrādāja tikai 8 stundas dienā, bet gan vergoja no saules lēkta līdz rietam. Viņiem nebija ne petrolejas lampas, ne sveces, par elektrību nemaz nerunājot. Viņi vasarā saplēsa lielu daudzumu priežu koka skalus visai ziemai. Tos iesprauda statīvā, un bērnu uzdevums bija nemitīgi no nodegušā skala noraust ogli. Par ko tad viņi raudāja? Ne par grūto darbu, ne sitieniem, bet par to, ko izlasīja šajā dzīvības pilnā grāmatā. 
Esmu bijis pie cilvēkiem, kuru Bībeles izraibinātas asaru pēdām un lapas tā nodeldētas, ka pat grūti salasīt. Draugs, kādā stāvoklī ir tava Bībele? Tīra, balta, glīti iesieta, plauktā nolikta? Varbūt pat ne reizi neesi to atvēris. Daudzi saka: „Man pietiek ar to, ko mācītājs svētdienā izlasa no kanceles!” Bet, ko tu dari, kad tava dvēsele ir slima un tu nezini, kur meklēt padomu? Vai vari iedomāties, ka Dieva vārds dziedina slimības un dvēselei ir kā balzāms? Pravietis Jeremija saka: „...atnesiet balzāmu tās brūcēm, varbūt šīs brūces var vēl dziedināt!” /Jer.51:8/
Vai tagad tu saproti šīs grāmatas universālo ietekmi un iedarbību?
Lasīju par kādu mācītāju, kurš jaunībā bija pieņēmis Jēzu savā sirdī un dzīvē. Vecāki viņu izdzina no mājām. Viņa vārds ir Kārlis Zingers. Pirms kara viņš apmeklēja Rīgā V. Fetlēra Bībeles skolu. Katru svētdienu studenti dziedāja dziesmu par Bībeli: 
Nekad, nekad es Bībeli neatstāšu,
Nekad, nekad šo Dieva grāmatu!
Pie šiem vārdiem, viņi visi pacēla augstu gaisā Bībeles. Draudzē bija kāda turīga māsa, kura apņēmās tam, kurš Bībeli pacels visaugstāk, ziedot kādu naudiņu. Tā kā Kārlis Zingers bija apmēram divus metrus garš, viņam krita ziedojums.
Lasīju par kādu senu notikumu cara pārvaldītajā Krievijā. Kādam zemniekam, braucot caur mežu, uzbruka laupītāji un atņēma visu, kas bija viņa vezumā. Starp mantām atradās tajā laikā grūti pieejamā Bībele. Kad laupītājs sāka to lasīt, uzzinātais radikāli izmainīja viņa ļauno, grēcīgo dzīvi. No laupītāja viņš kļuva par Dieva bērnu un liecinieku. Lūk, kāds pārveidojošs spēks ir šai grāmatai. Lai pastāstītu visus tos gadījumus, ko paveikusi Bībele, man pietrūktu laika un papīra. 
Tie, kuri patiesi lasa Bībeli, ir ievērojuši lielo starpību starp Veco un Jauno Derību. Vai maz šodien mēs varētu dzīvot pēc Vecās Derības likumiem un baušļiem? Ja mums par katru grēku būtu jāupurē auns, vērsis vai ūbele? Lielais, varenais, visu zinošais Dievs redzēja, ka četru tūkstošu gadu garumā Vecā derība cilvēci nespēj glābt un pārveidot. Tāpēc Viņš sūtīja Savu Vienpiedzimušo Dēlu, kurš izpirka visus mūsu grēkus pie krusta Golgātā, un cilvēces vēsturē sākās jauns laikmets. Vēl šodien vēsturnieki laiku dala pirms un pēc Kristus dzimšanas. Sākās Jaunās Derības jeb Svētā Gara laikmets, un šim laikmetam beidzoties, sāksies laikmets, kuru Bībele sauc par Tūkstots gadu miera valstības laikmetu, un kurā valdnieks būs pats Jēzus Kristus. Šī laikmeta sākšanās ir pavisam tuvu, jo visi pasaules notikumi liecina, ka mēs, saskaņā ar Bībelē sacīto, dzīvojam beigu laikā, īsi pirms Kristus otrās atnākšanas. 
Kā to var zināt? Lasot un studējot Svētos Rakstus. Gudrais Salamans saka - Dieva bijāšana ir visas gudrības sākums. Jaunā derība Jēzu Kristu sauc par Labo Ganu, Pasaules Gaismu, Dzīvības Maizi un Dzīvo Ūdeni. Ja jau Jēzus Kristus ir tik universāls, tad kāpēc Viņam ir tik maz piekritēju un sekotāju? Tāpēc, ka viņi jau toreiz, kad Jēzus bija vēl zemes virsū, sacīja: „Mēs negribam, ka Viņš pār mums valda!” 
Jaunajā Derībā ir atrodami satriecoši, skumīgi Jēzus vārdi: „Jeruzaleme, Jeruzaleme, kas nokauj praviešus un nomētā ar akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti! Cik reižu Es gribēju sapulcināt ap Sevi tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt.” /Mat.23:37/
Šie vārdi skaidri parāda cilvēces nostāju pret Mūžīgo, Vareno Dievu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu, kurš grib, lai visi cilvēki tiktu glābti. Ja neiedomājams skaits pasaules iedzīvotāju aizies bojā un mūžīgā pazušanā, tad tā būs pašu cilvēku vaina! Mārtiņš Luters ir sacījis: „Ja mums atņemtu Dieva vārdu, tad tas būtu tas pats, ja mums atņemtu sauli.”
 Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.