Apakšizvēlne
Aptauja

Liepājā, renovējot ielas, uz ietvēm tiek iestrādātas reljefās vadlīnijas, kuras paredzētas, lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem atvieglotu pārvietošanos:

Lasīt aptaujas rezultātus
Kontakti
Adrese:
Ganību iela 197/205 Liepāja,
LV – 3407

Tālrunis:
+371 63431535,
+371 22007874

Fakss:
+371 63407115

E-pasts:
[email protected],
[email protected]

kartes attēls Apskatīt kartē

Baneri
03.08.2020 Autors: LNB

Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas nosacījumi Liepājas Neredzīgo biedrībā pamatojoties uz Liepājas Neredzīgo biedrības statūtiem

Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

• Biedrībā var iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, kas atbalsta Biedrības mērķus un darbības virzienus, iesniedzot rakstisku pieteikumu, kura formu un iekļaujamo informāciju nosaka Padome.
• Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Padome tuvākās sēdes laikā. Padomes pieņemtais lēmums ir rakstveidā jāpaziņo pretendentam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
• Noraidošu lēmumu pretendents var rakstveidā pārsūdzēt Biedru sapulcei mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa beigām, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas.
Ja Biedrības Padome nolemj uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, tad jaunajam biedram ir jāsamaksā biedra nauda par visu tekošo gadu Biedru sapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.
• Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot Valdei, kas par biedra izstāšanos informē Padomi un Biedru sapulci tuvākās sēdes laikā.
• Biedru var izslēgt no Biedrības ar Padomes lēmumu, ja:
biedrs vairāk nekā trīs mēnešus pēc statūtos noteiktā termiņa nav nomaksājis biedru naudu;
biedrs nepilda Biedru sapulces, Padomes un Valdes lēmumus;
biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības, traucē organizācijas darbību vai ceļ tai neslavu; 
biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
• Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izlemj Padome tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. 
 

Iestājoties biedrībā ir jāizdrukā un jāaizpilda sekojošs iesniegums:

IESNIEGUMS 
 

Biedru tiesības un pienākumi

• Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā, tai skaitā, piedalīties Padomes sēdēs bez balsstiesībām;
saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību, brīvi izteikt un aizstāvēt savu viedokli;
vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības vadošajās un kontroles institūcijās.
• Biedrības biedru pienākumi:
līdzdarboties Biedrības mērķu sasniegšanā;
ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces, Padomes un Valdes lēmumus;
katru gadu līdz 30.decembrim nomaksāt biedru naudu;
nepieļaut rīcību, kas diskreditē Biedrību sabiedrībā.Facebook jaunumu plūsma

JAUNĀKIE PROJEKTI
NODERĪGAS SAITES


Šī mājas lapa ir veidota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros
un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda. Par mājas lapas saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.